Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Liên kết website tổng hợp