Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Đoàn TNCS Hồ Chí Minh