Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 15:57 17/01/2014  

Phó hiệu trưởng

 

Họ và tên: Hoàng Văn Liêm
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Email: vanliemal@gmail.com
Điện thoại:  0543878924
Địa chỉ: A Ngo, A Lưới, TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chuyên môn
- Phụ trách giáo vụ và công tác phổ cập giáo dục

Số lượt xem : 3589