Thứ Hai, 01/06/2020

Buổi sáng

- Chào cờ tại lớp

- Dạy học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy học theo chương trình

Thứ Ba, 02/06/2020

Buổi sáng

- Dạy học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy học theo chương trình

Thứ Tư, 03/06/2020

Buổi sáng

- Dạy học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy học theo chương trình

Thứ Năm, 04/06/2020

Buổi sáng

- Dạy học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy học theo chương trình

Thứ Sáu, 05/06/2020

Buổi sáng

- Dạy học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy học theo chương trình

Thứ Bảy, 06/06/2020

Buổi sáng

- Dạy học theo chương trình

- Họp HĐSP

Buổi chiều

- Dạy học theo chương trình

- SHCM