Thứ Hai, 19/11/2018

Buổi sáng

- Chào cờ

- Nhận xét đánh giá tuần 13

- Triển khai kế hoạch tuần 14

- Thực hiện chương trình tuần 14

Buổi chiều

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Ba, 20/11/2018

Buổi sáng

- Lễ kỷ niệm ngày NGVN 20-11

Buổi chiều

- Các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20-11

Thứ Tư, 21/11/2018

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

Buổi chiều

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Năm, 22/11/2018

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

Buổi chiều

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Sáu, 23/11/2018

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

Buổi chiều

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Bảy, 24/11/2018

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 14

- SHCM

Buổi chiều

- Thực hiện chương trình tuần 14

- SHCM