Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin trường lớp

Tin trường lớp

Cập nhật lúc : 20:13 16/03/2015  

KIỂM TRA NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2014 - 2015


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS & THPT HỒNG VÂN

Số: 18/QĐ-HT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Vân, ngày 09 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ hoạt động Sư phạm của nhà giáo

Trường THCS&THPT Hồng Vân, năm học 2014-2015

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT HỒNG VÂN

 

          Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học về chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động Giáo dục trong nhà trường;

          Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2014-2015;

          Xét đề nghị của các Ông(Bà) phụ trách chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ hoạt động Sư phạm của nhà giáo Trường THCS&THPT Hồng Vân, năm học 2014-2015 gồm các Ông(Bà) có tên sau đây (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo đúng quy định về công tác kiểm tra toàn diện hoạt động Sư phạm của nhà giáo theo đúng quy chế chuyên môn.

          Thời gian làm việc từ 7 giờ 45 phút ngày 16/3/2015 đến hết ngày 20/3/2015 (theo kế hoạch cụ thể).

          Điều 3. Các Ông(Bà) phụ trách chuyên môn và các Ông(Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đoàn Chí Quýnh

- Lưu VT.

 

 


DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

(Kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-HV ngày 09  tháng 3 năm 2015)

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH ĐOÀN KIỂM TRA

GHI CHÚ

1

Ông Đoàn Chí Quýnh

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Ông Lâm Quang Hòa

P. Hiệu trưởng

Phó ban

 

3

Ông Hoàng Văn Liêm

P. Hiệu trưởng

Phó ban (thư ký)

 

4

Ông Hoàng Hữu Hẻo

TTCM

Thành viên

 

5

Bà Phạm .T.B. Thùy

TTCM

Thành viên

 

6

Bà Nguyễn Thị Hương

TTCM

Thành viên

 

7

Ông Nguyễn Bá Sỹ

TTCM

Thành viên

 

8

Bà Đàng Lý Anh Thy

TTCM

Thành viên

 

9

Ông Nguyễn Chương

TTCM

Thành viên

 

10

Ông Đoàn Ngọc Hùng

Giáo viên

Thành viên

 

11

Bà Hồ Thị Ân

Giáo viên

Thành viên

 

12

Bà Phan Thị Hương

Giáo viên

Thành viên

 

13

Ông Lê Hải Hiệu

Giáo viên

Thành viên

 

14

Bà Dương Thị Hằng

Giáo viên

Thành viên

 

15

Ông Bùi Minh Thông

Giáo viên

Thành viên

 

16

Bà Phạm Thị Vân

Giáo viên

Thành viên

 

17

Bà Hồ Thị Hiêm

Giáo viên

Thành viên

 

18

Ông Hồ Khoái

Giáo viên

Thành viên

 

19

Ông Võ Sĩ Thái

Giáo viên

Thành viên

 

20

Bà Hồ Thị Hương

Giáo viên

Thành viên

 

 

Danh sách này có 20 người.

 * Ghi chú: Mời Đoàn kiểm tra họp vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 16/3/2015


KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM

CỦA NHÀ GIÁO TRƯỜNG THCS&THPT HỒNG VÂN

NĂM HỌC 2014-2015

 

Stt

Họ và tên GV được kiểm tra

Họ và tên cán bộ

kiểm tra

Thời gian

kiểm tra

Ghi chú

1

Hồ Văn Sỹ

Hoàng Hữu Hẻo

Đoàn Ngọc Hùng

Từ ngày 16/03/2015 đến ngày 20/03/2015.

(Các tiết dạy trên lớp, CB kiểm tra căn cứ TKB để dự giờ 02 tiết/GV được kiểm tra)

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban chỉ đạo chung. Các Phó ban tham gia tất cả các giáo viên được kiểm tra.

2

Lê Thị Hòa

Hoàng Hữu Hẻo

Hồ Thị Ân

3

Phạm Kiều Hưng

Nguyễn Bá Sỹ

Phan Thị Hương

4

Hà Văn Thuận

Nguyễn Thị Hương

Lê Hải Hiệu

5

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Chương

Dương Thị Hằng

6

Lê Văn Tư Duy

Nguyễn Chương

Bùi Minh Thông

7

Lê Hồng Quang

Đàng Lý Anh Thy

Phạm Thị Vân

8

Huỳnh Minh Đức

Đàng Lý Anh Thy

Hồ Thị Hiêm

9

Hà Hoa Cường

Hồ Khoái

Võ Sĩ Thái

10

Trần Thị Kim Thanh

Phạm Thị Bích Thùy

Hồ Thị Hương

 * Ghi chú:  Các giáo viên được kiểm tra mang toàn bộ hồ sơ sổ sách nộp cho BGH vào sáng 16/3/2015.       

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đoàn Chí Quýnh

 

                                                              

                                                                                    

Số lượt xem : 709

Chưa có bình luận nào cho bài viết này